วันที่ 26 ก.ค. 54

09.30-11.00 น อาราธนาเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "วิถีพระพุทธเจ้า วิถีพระภิกษุสงฆ์" ณ มหาวิทยาลัยมหามหามกุฏราชวิทยาลัย ถนนศาลายา-นครไชยศรี อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

Share