วันที่ 29 ก.ค.54

08.00-16.00 น.ประชุมเสวนาเรื่อง "การาเตรียมพร้อมผลิตบัณฑิตไทนในศตวรรษที่ 21"  ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการร์เด้น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร   (สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา โทร. 02 610-5374,02 610-5453)

Share