ชมรายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

อัตลักษณ์
บัณฑิตมีความรอบรู้ในหลักพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ
 
เอกลักษณ์
บริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ
 
การชี้นำ ป้องกัน หรือ แก้ปัญหาของสังคม ๒ เรื่อง
๑. ภายในมหาวิทยาลัย จิตสาธารณะ หรือจำสำนึกทางสังคม
๒. ภายนอกมหาวิทยาลัย การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและแนวพระราชดำรัสต่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาสังคม
Share