ชมรายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 

ปรัชญา

ปรัชญามหาวิทยาลัย (Philosophy)
 
 
“ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา ”
"Academic Excellence based on Buddhism"
Share