ชมรายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 

  

 

   

 

 
 
 
 
 
 

การประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป วันที่สอง

วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. การประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป วันที่สอง โดยคณะพระธรรมทูตทั้ง ๔ ทวีป เข้าร่วมประชุมโดยพริ้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพและเวลาตอนบ่ายได้รวมคณะพระธรรมทูตทั้งรวมถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์  ณ บริเวณอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

Share