คณะมนุษยศาสตร์

คณะศาสนาและปริชญา

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์