ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ๒๕๖๐

        รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ๒๕๖๐ บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑๖๓ รูป/คน ประกอบด้วยคณะศาสนาและปรัชญา จํานวน ๒๙ รูป/คน คณะมนุษยศาสตร์ ๒๘ รูป/คน คณะสังคมศาสตร์ ๕๗ รูป/คน และคณะศึกษาศาสตร์ ๔๙ รูป/คน