ประกาศ มมร : เรื่องถวายสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๐

        เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีถวายสักการะอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบมาจนถึงปัจจุบัน    เพื่อกราบขอขมาคารวะและรับฟังโอวาทธรรม อันจะนำมาซึ่งความสมัครสมานสามัคคี เป็นการสืบสานธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามต่อไป ดังนั้น จึงขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทุกท่าน ร่วมถวายสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยพร้อมเพรียงกัน
 
สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 
Share