นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 โดยที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นนโยบายสำคัญและถือเป้นวาระแห่งชาติที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องนำไปปฏิบัติ

Share