ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบรรพชิตและคฤหัสถ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ๒ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๘

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบรรพชิตและคฤหัสประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบรรพชิตและคฤหัสถ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

รอบ ๒ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๘ 

 

 

Share