ประกาศการขยายเวลาให้ทุนบุคลากรศึกษาต่อและฝึกอบรม

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วย การให้ทุนบุคลากรศึกษาต่อและฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ รายละเอียดตามประกาศ
 
 
 
mbu_news
12/10/58
Share