แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิชาการศึกษา เขียนโดย jetsada 1034
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจในการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี (ครั้งที่ ๓) เขียนโดย jetsada 1482
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับการพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เขียนโดย jetsada 832
คำสั่ง เรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการระบบดิจิทัลและมัลติมีเดีย เขียนโดย jetsada 800
คำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายและให้บุคลากรรักษาการในตำแหน่ง เขียนโดย jetsada 1094
คำสั่ง แต่งตั้งรักษาการผู้จัดการอาคารที่พักอาคันตุกะ เขียนโดย jetsada 672
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ผอ. เขียนโดย jetsada 1113
คำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์และให้บุคลากรรักษาการในตำแหน่ง (ที่ ๐๙๔๐/๒๕๖๒) เขียนโดย jetsada 1451
คำสั่ง แต่งตั้งคณบดี, หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เขียนโดย jetsada 1496
คำสั่ง แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร เขียนโดย jetsada 950