แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พระบัญชา แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เขียนโดย jetsada 379
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เขียนโดย jetsada 466
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย jetsada 106
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เขียนโดย jetsada 1124
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย เขียนโดย jetsada 1318
สภามหาวิทยาลัย มมร แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 1384
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยและที่ปรึกษามหาวิทยาลัย เขียนโดย jetsada 2124
ประกาศคำสั่งแต่งตั้งรายนามผู้บริหาร มมร 2701