ภาพบรรยากาศพิธีฝึกซ้อมย่อยการเข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐

         วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดพิธีฝึกซ้อมย่อยการเข้ารับประทานปริญญาบัตร ระดับดุษฎีบัณฑิต,มหาบัณฑิตและบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง, วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย และมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย เข้าร่วมการฝึกซ้อม ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B 5 ) โดยมี พระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดวันซ้อมใหญ่ใน วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และกำหนดจัดงานพิธีรับประทานปริญญาบัตรใน วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

06/11/60

MBUNEWS

Share