สมเด็จพระสังฆราช เสด็จฯ ประทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

        สมเด็จพระสังฆราช เสด็จฯ เข้าสู่ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน ๒,๕๓๕ รูป/คน โดยแบ่งเป็น ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๒๔ รูป/คน, ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๓๒๔ รูป/คน และปริญญาบัณฑิต ๒,๑๘๗ รูป/คน

 

 

 

 

 

         

Share