สมเด็จพระสังฆราช เสด็จฯ ประทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

          วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เสด็จฯ ประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารชีพ  ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี พระเทพบัณฑิต อธิการบดี, ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, อธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๗, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑, ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดนครปฐม, นายอำเภอพุทธมณฑล เฝ้ารับเสด็จฯ  

 

 

          


        สมเด็จพระสังฆราช เสด็จฯ เข้าสู่ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน ๒,๕๓๕ รูป/คน โดยแบ่งเป็น ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๒๔ รูป/คน, ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๓๒๔ รูป/คน และปริญญาบัณฑิต ๒,๑๘๗ รูป/คน

 

 

 

 

 

         


           ในการนี้ สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานพระโอวาทว่าด้วยหลัก สัจจะ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ความว่า         

         "อาตมภาพมีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัย  มหามกุฏราชวิทยาลัย ในวันนี้ ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาและความวิริยะอุตสาหะของคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ พร้อมทั้งขอแสดงมุทิตาจิตต่อบัณฑิตใหม่ ทุกรูป ทุกคน

        อาตมภาพขอใช้โอกาสกล่าวปรารภข้อคิดกับท่านทั้งหลายสักเล็กน้อย ในฐานะที่เราต่างก็สำเร็จการศึกษาจากสถาบันนี้เหมือนกัน แต่อาตมาสำเร็จการศึกษามานานแล้ว วันนี้จึงขอพูดในฐานะรุ่นพี่ พูดกับรุ่นน้อง

        การดำเนินชีวิตไม่ว่าในฐานะใด ๆ และการทำงานทุกอย่างไม่ว่าอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ “ความจริง” เป็นคุณสมบัติอันสำคัญยิ่ง ที่จะทำให้ชีวิตและการงานสามารถบรรลุผลที่ปรารถนา ความจริงนี้ ในทางพระพุทธศาสนาใช้คำว่า “สัจจะ” หรือ “สัตยะ” บางครั้งอาจเรียกว่าความซื่อตรงก็ได้ ความมีสัจจะ คือ การแสดงออกด้วยการประพฤติตนในทางเที่ยงตรง เป็นคนจริงตามสภาวะที่ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นของแท้ ไม่เป็นอย่างอื่นทางใจ ประกอบด้วย จริงใจ ได้แก่ ความบริสุทธิ์ใจ ไม่มีจิตทุจริตคิดเป็นอื่นมาแอบแฝง จริงวาจา ได้แก่ พูดจริง และ จริงกาย ได้แก่ ทำจริง

        บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาย่อมมีหน้าที่แสวงหาความก้าวหน้าสำหรับตนให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปอย่างไม่หยุดยั้ง การจะพัฒนาตนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไปนั้น หากขาดความจริงจังทางใจ ทางวาจา และทางกายแล้ว ก็ป็นที่คาดหมายได้ว่าจะไม่มีวันบรรลุสมตามความปรารถนา และถ้าบัณฑิตไม่สามารถพัฒนาตนได้แล้ว ก็จะทำให้สังคมส่วนรวมไม่อาจก้าวหน้าพัฒนาไปได้เช่นกัน

        สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่า สจฺเจน กิตฺตึ ปาโปติ. แปลความว่า คนได้รับเกียรติ ได้รับชื่อเสียง ก็เพราะความสัตย์

        บัดนี้ ทุกท่านเป็นผู้ทรงศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาบัตร สมตามภูมิรู้ที่ตนมีจากการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ อาตมภาพจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะใช้ศักดิ์และสิทธิ์ที่มีไปในทางที่สุจริต ชอบธรรม ด้วยความจริงจังทั้งกาย วาจา และใจ เพื่อจะได้ชื่อว่าเป็นคนจริง เป็นคนซื่อตรงและเป็นคนมีคุณภาพ ถ้าท่านเป็นคนที่รักษาความสัตย์ไว้ได้ ท่านย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกียรติสูงส่ง สมตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ทุกประการ

        ขออานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย ประกอบกับความมีดวงจิตหนักแน่นมั่นคงในสุจริตธรรม จงอำนวยผลอันยิ่งใหญ่ คือ ความงอกงามไพบูลย์ในชีวิตของบัณฑิตใหม่ทุกรูป ทุกคน และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ จงประสบความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน"

 

 

MBU
12/11/60

 
Share