คณะสังคมศาสตร์ มมร จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑

 

"คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีพันธกิจโดยตรงในการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและสังคม ซึ่งผลงานเหล่านั้นครอบคลุมไปยังสาขาต่างๆ ทั้งด้านสังคมศาสตร์ การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รวมถึงสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดประชุมวิชาการ ทั้งต่อคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและนักศึกษา เช่นเดียวกับผู้สนใจทั่วไป

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ คือการนำเสนอผลงานวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม และคณะกรรมการจัดประชุมจากภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชียวชาญเป็นที่ยอมรับในสาขาสังคมศาสตร์ รวมถึงมีบทความจากหน่วยงานภายนอกอย่างน้อย ๓ หน่วยงาน จึงมีดำริร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑ (The 1st National Conference on Social Sciences) ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ "
 
 
                  
 
 
 
 
Share