มมร ร่วมประชุมเตรียมจัดงานมาฆบูชา ๒๕๖๑

บ่ายวันนี้ (๑๕ ก.พ.) พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ พระครูปลัดกวีวัฒน์ เลขานุการและกรรมการบริหารโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา ปฏิบัติหน้าที่แทน ในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานการประชุม ณ ทำเนียบรัฐบาล

 
Share