มมร ร่วมกับจังหวัดนครปฐมจัดงานวันมาฆบูชาประจำปี ๒๕๖๑ "หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ปีที่ ๒"

         วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ -มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมกับจังหวัดนครปฐม หน่วยงานราชการจังหวัดนครปฐม จัดงานวันมาฆบูชาประจำปี ๒๕๖๑ "หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ปีที่ ๒"   ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยพระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์   และนายนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส

        โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีการเสวนาธรรมเรื่อง "หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ปีที่ ๒" โดยพระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ อาจารย์วสันต์  พงศ์สุประดิษฐ์ นอกจากนี้ยังมีการเจริญพระพุทธมนต์และสวดบทโอวาทปาฏิโมกข์เนื่องในวันมาฆบูชา ของพระภิกษุ-สามเณร กว่า ๑,๒๕๐ รูป

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมถวายเครื่องสักการะประธานในพิธี

พระเทพบัณฑิต อธิการบดี กล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อประธานในพิธี

 

ส่วนในภาคเช้าของวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีบวงสรวงมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ เพื่อความเป็นสิริมงคลอันเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ โดยมีการจัดพิธีขึ้น ณ อาคารธรรมสถาน

MBU

28/02/61

Share