อธิการบดี ร่วมงาน บำเพ็ญกุศลศพ น้อมอุทิศถวายแด่พระราชญาญวิสุทธิโสภณ

           พระเทพบัณฑิต (ธรณิศ ชาคโร) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขศรีล้านช้าง ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ น้อมอุทิศถวายแด่ พระราชญาญวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) วัดศรีอภัยวัน จ.เลย เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

 
Share