ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา

 

      คณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดตั้ง "กระทรวงการอุดมศึกษา"

      และเพื่อให้เป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดให้รัฐจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบคอบและเป็นระบบ จึงขอให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... เป็นรายมาตรา ตามแบบรับฟังความคิดเห็น ตามรายละเอียดต่อไปนี้

 

สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... คลิ๊กเพื่ออ่าน

(ร่าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... คลิ๊กเพื่ออ่าน

 

*** แบบรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... คลิ๊กเพื่ออ่าน

 
Share