MBU Challenge Kids “ประกวดหนูน้อยวัฒนธรรมไทย หัวใจพระพุทธศาสนา”

       

 

โครงการจัดกิจกรรมและนิทรรศการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 ตามโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา : วันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561กิจกรรม MBU Challenge Kids “ประกวดหนูน้อยวัฒนธรรมไทย หัวใจพระพุทธศาสนา” มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หนูน้อยวัยใส ผู้มีจิตใจงดงาม สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย


หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาพระปริยัติธรรมและมีพันธกิจหลักด้านส่งเสริมวิทยาการอันเป็นของชาติภูมิและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและคงอยู่ตลอดกาลนานของพระพุทธศาสนา และในยุคสมัยที่สังคมโลกเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วทำให้การศึกษาจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกทั้งในส่วนของการศึกษาในทางโลกและทางธรรม
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาสถาบันหลักทางพุทธศาสนาที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและพุทธศาสนา ที่มีอัตลักษณ์สำคัญคือเป็นสถาบันที่ตระหนักและยึดถือความถูกต้องด้านคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาในโอกาสสำคัญอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงได้จัดให้มีกิจกรรม MBU Challenge Kids “ประกวดหนูน้อยวัฒนธรรมไทย หัวใจพระพุทธศาสนา” เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและสืบสานมารยาทไทย ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งควบคู่กับสังคมไทยตลอดมา และผู้ที่มีมารยาทย่อมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งในปัจจุบันเยาวชนในสังคมไทยส่วนมากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น มีกริยามารยาทที่ไม่สุภาพ ไม่ว่าจะเป็นการยืน การเดิน การนั่ง การแสดงความเคารพหรือการไหว้ การรับของและการส่งของต่อผู้อาวุโส เป็นต้น ดังนั้นการปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คนในสังคมโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ บ้าน วัด โรงเรียน จะต้องร่วมมือกัน อบรมสั่งสอนให้เยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม โครงการนี้ฯ จะเป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดและปฏิบัติกันมาแต่โบราณให้คงอยู่ ซึ่งจะเป็นโครงการปลูกฝังมารยาทที่ดีเพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้ปลูกฝังในเด็กให้มีความรัก มีความเข้าใจในศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมของไทย เพื่อให้นักเรียนได้อนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อร่วมฉลองและเป็นกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในระดับประเทศของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๒. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง เหมาะสม อันเป็นการร่วมธำรงรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามนี้ไว้
๓. เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออก โดยเฉพาะในเรื่องการพูดในที่ชุมชนให้แก่นักเรียนนักศึกษาตลอดถึงพระภิกษุสามเณร
๔. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนของชาติ ได้นำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และสอดรับกับเหตุการณ์และความเป็นไปของบ้านเมือง
๕. เพื่อให้นักเรียนมีกริยามารยาทดี พูดจาดี ประพฤติตนดี และสามารถแนะนำเพื่อน บุคคลในครอบครัวได้

กลุ่มเป้าหมาย
- เด็ก เพศชาย เพศหญิง ช่วงอายุ 4 - 8 ขวบ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด
1. ผู้เข้าสมัครเป็น เพศชาย หรือ เพศหญิง
2. มีอายุ 4 - 8 ปี บริบูรณ์

รายละเอียดการรับสมัคร
-รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
-ช่องทางการส่งใบสมัคร ทาง Fan Page “หนูน้อยวัฒนธรรมไทย หัวใจพระพุทธศาสนา”
-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2618-7781-4

การแข่งขัน จัดการประกวดแข่งขันเป็น 2 ช่วง
• รอบคัดเลือก ช่วงที่ 1
เดินโชว์ตัวบนเวที พร้อมแนะนำตัว พร้อมโชว์ความสามารถการไหว้ การกราบแบบวัฒนธรรมไทย เพื่อพิชิตใจกรรมการ อาทิ การกราบ แบบการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์, การไหว้ เป็นต้น และคัดผู้เข้ารอบ เหลือ 10 คนสุดท้าย แบ่งเป็นฝ่ายชาย 5 คน และฝ่ายหญิง 5 คน

• รอบสุดท้าย ช่วงที่ 2 ตอบคำถาม
เดินโชว์ ตัวบนเวที พร้อมจับซองคำถาม แล้วพิธีกรจะอ่านคำถามให้ 2 รอบ แล้วให้ผู้เข้าแข่งขันตอบคำถาม
หลังจากนั้นจะประกาศผลรางวัล 3 รางวัล โดยแบ่งเป็นชาย 3 คน และหญิง 3 คน
ผู้ที่เข้ารอบจะเลือกจากผู้ที่มีคะแนนเยอะที่สุด 3 ลำดับ ไล่จากมากไปน้อย
(การให้คะแนน กรรมการจะชูป้ายคะแนนขึ้น โดยแบ่งเป็นป้าย 10 คะแนน – 100 คะแนน)

การแต่งกาย
- ชุดไทย (เหมาะสมกับการเข้าวัดทำบุญ)

เกณฑ์การตัดสิน
ให้คณะกรรมการยกป้ายคะแนนในแต่ละรอบเพื่อพิจารณาตัดสิน 2 รอบ ดังนี้
• รอบคัดเลือก คณะกรรมการตัดสินการประกวดจะพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้
o รูปร่างหน้าตา
o บุคลิก มารยาท
o ความมั่นใจ
o การแต่งกาย

• รอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการตัดสินการประกวดจะพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้
o รูปร่างหน้าตา
o บุคลิก มารยาท
o ความมั่นใจ
o การแต่งกาย
o การตอบคำถามสัมภาษณ์

รางวัลในการประกวด (แบ่งเป็นประเภทชายและหญิง)
1. ชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมสายสะพาน
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 2,500 บาท พร้อมของรางวัล
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมของรางวัล
4. ขวัญใจช่างภาพ ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมของรางวัล

**ผู้เข้าประกวดทุกท่านได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน**

Share