มมร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปฏิรูปการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา

         วันนี้ (๑ ก.ย.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานพระสอนศีลธรรม และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น "การจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับผู้เรียนในสังคมไทยยุคปัจจุบัน" โดย คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร