มมร จัดงานวันอุดมศึกษาประจำปี ๒๕๖๑

         เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดงาน "วันอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑" ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา โดยมี พระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวให้โอวาทและบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานในหัวข้อเรื่อง "การศึกษา มมร ในอนาคต" ในปีนี้ มีคณะสังคมศาตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ดูแลรับผิดชอบดำเนินการจัดงาน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ทั้ง การแข่งขันตอบปัญญาหาวิชาการทางพระพุทธศาสนาและประวัติของ มมร , การแสดงนาฏศิลป์บูชาคุณบูรพาจารย์ , การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง , การประกวดการแต่งกายวัฒนธรรม ๔ ภาค , การแข่งขันโต้วาที และการกล่าวสุนทรพจน์

        การจัดงานวันอุดมศึกษานั้นทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดงานขึ้นในทุกปี เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและยกระดับความรู้ความสมารถทางวิชาการของนักศึกษา เพื่อให้คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพต่อไป และเพื่อให้สอดคล้องกับคติพจน์นักศึกษาที่ว่า "ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์"  โดยมี ระมงคลธรรมวิธาน,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้กล่าวปิดงานและมอบรางวัลในการแข่งขันประเภทต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share