พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

       เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัด พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมี พระมงคลธรรมวิธาน, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นเอก-โท-ตรี พร้อมกล่าวให้โอวาท ทั้งนี้ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ผ่านมามีนักศึกษาคฤหัสถ์ชั้นปีที่ ๒ ถึงชั้นปีที่ ๔ สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน ๖๒ คน สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นโท  จำนวน ๗๘ คน  และสอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน ๘๐ คน รวมนักศึกษาที่สอบไล่ได้ตามหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก จำนวน ๒๒๐ คน

     ซึ่งนับว่านักศึกษาที่สอบธรรมศึกษาได้ นอกจากจะได้ศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา และคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังได้ศึกษาแผนกธรรมศึกษาจนสอบไล่ได้ตามภูมิชั้นของตน นำความปีติยินดีมาสู่คณะวิชาที่ตนเองสังกัด และตลอดถึงครอบครัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share