มมร จัดงานเกษียณประจำปี ๒๕๖๑

       เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดงานเกษียณประจำปี ๒๕๖๑ "ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา" ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณ ในฐานะที่เคยปฏิบัติงานและทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยมีผู้เกษียณ ๙ ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. พระราชวัชราภรณ์

๒. พระครูวิทิตศาสนาทร, ดร.

๓. พระครูสุตธรรมโกวิท

๔. พระมหาสมพงษ์ จารุวํโส

๕. รศ.ดร.ธวัช หอมทวนลม

๖. นางวราภรณ์ บุญกลาง

๗. นายสมควร แก้วชาลุน

๘. ดร.วันไชย์ กิ่งแก้ว

๙. นายวิวัฒน์ บัวหอม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share