คณะศาสนาและปรัชญาจัดโครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติทางศาสนาและปรัชญา มุ่งส่งเสริมแนวทางและพัฒนางานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา

              วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม - คณะศาสนาและปรัชญาจัดโครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติทางศาสนาและปรัชญา  เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยได้นำเสนอผลงานวิจัย,บทความวิชาการ ที่เป็นองค์ความรู้ในหลากหลายสาขาวิชาต่อที่ประชุมวิชาการ เพื่อส่งเสริมแนวทางและพัฒนางานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น  โดยมีสถาบันที่ร่วมจัดได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  มีการนำเสนอผลงาน ๓ ประเภทคือ นำเสนองานวิจัยบนเวทีประชุมวิชาการ จัดพิมพ์ลงในวารสารที่มี Proceeding และนำเสนอด้วยโปสเตอร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วยคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จากทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต รวมไปถึงนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาอื่นๆเข้าร่วมงานกว่า ๒๐๐ รูป/คน

Share