มมร จัดโครงการเขียนข้อเสนองบประมาณและบูรณาการวิจัยและนวัฒกรรม สำหรับอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดโครงการเขียนข้อเสนองบประมาณและบูรณาการวิจัยและนวัฒกรรม สำหรับอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสิกขรา เดอ พลาโช่ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

อ.สุนันทา  สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) บรรยายการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับเงินงบประมาณตามแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาคปฎิบัติการ : Concept Proposal/Spearhead/ข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

Share