สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรเนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

        เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เผยแพร่คติธรรมใน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งเป็นการประทานพรเนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า “ขนฺติ หิตสุขาวหา ความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุข”

 

 

Share