บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์"บัณฑิตวิทยาลัย มมร"

      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ "บัณฑิตวิทยาลัย มมร" เพื่อสร้างความสามัคคีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งในส่วนกลางและวิทยาเขต และเป็นการส่งเสริมภาระงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยงานถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ศาลายา นครปฐม มีการแข่งขัน ๗ ชนิดกีฬาคือ ฟุตบอล เปตอง วอลเลย์บอล แชร์บอล ตระกร้อ แบดบินตัน กรีฑา นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านอีกหลายชนิดเพื่อความสนุกสนานสามัคคีในหมู่คณะ 

 

Share