มมร สร้างความร่วมมือกับคณะสงฆ์ ในด้านวิชาการและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

       บ่ายวันนี้ (๒๘ ธ.ค.) พระเดชพระคุณพระเทพบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับมอบหมายจาก พระเดชพระคุณพระพรหมมุนี เลขาธิการคณะธรรมยุต ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ระหว่าง คณะธรรมยุต และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในส่วนของแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ยกร่างหลักสูตรการพัฒนาพระสังฆาธิการ หลักสูตรการพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ และหลักสูตรการพัฒนาพระนักเทศน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานแม่กองธรรมฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share