สำนักงานพระสอนศีลธรรม มมร จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๒

    พระมงคลธรรมวิธาน, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในนาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดโครงการขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

Share