กก.สภาฯ ผู้บริหาร มมร รับรางวัลเสาอโศกฯ

วันนี้ (๑๙ ก.พ.) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในงานมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ต้นแบบทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต ในการนี้ได้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และผู้บริหารเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ด้วยได้แก่ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. (พระมหาสาคร ชิตงฺกโร) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พระมหาอรุณ ปญฺญารุโณ ป.ธ.๙ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และ นายสด แดงเอียด กรรมการสภา (ผู้ทรงคุณวุฒิ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย