กองพัฒนานักศึกษาจัดปฐมนิเทศนักศึกษาออกอบรมกรรมฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

      กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาออกอบรมกรรมฐาน ภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมี ดร. มนูญ  จันทร์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงานปฐมนิเทศ พร้อมทั้งแนะนำการปฏิบัติตนในสถานที่ปฏิบัติกรรมฐาน 

      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีระเบียบว่าด้วยการอบรมกรรมฐานภาคปกติ ให้นักศึกษาบรรพชิต/นักศึกษาคฤหัสถ์ปีที่ ๔ ทุกรูป/คน ผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องออกปฏิบัติกรรมฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  สำหรับสถานที่ฝึกอบรมกรรมฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรีนั้น อยู่ที่วัดมกุฏคีรีวัน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยกำหนดระหว่างเวลาทั้งหมด ๑๕ วัน ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายนถึงวันที่ ๔ พฤกษาคม ๒๕๖๒

 

Share