สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

        ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม ชั้น ๑- พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการบรรยายปาฐกถาพิเศษ เรื่อง"แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่"  ซึ่งทางหน่วยงานที่ดำเนินการจัดโครงการคือ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ มาบรรยายเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กำหนดกรอบแนวทาง รวมไปถึงวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถาบัน  รองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

      การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อสร้างแนวทางและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันเพราะทุกแห่งต้องรับการประเมินอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ ของ สมศ. ได้ยึดแนวนโยบายของรัฐบาลด้านการปฏิรูปการศึกษาของชาติ เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคThailand 4.0 มาบูรณาการหลักยุทธวิธีที่เหมาะสมกับการศึกษาไทย

 

 

Share