แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำประกาศเกียรติคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เขียนโดย chuchat 883
เสวนาวิชาการพระธรรมทูต ๔ ทวีป วันที่สอง 1435
นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานมอบทุนการศึกษา วันสถาปนา ๑๒๐ ปี 1506
ภาพหมู่การประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูต ๔ ทวีป เขียนโดย chuchat 1050
พระชันษา ๑๐๐ ปี สดุดีพระสังฆบิดร 1716
การประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป วันที่สอง 948
กำหนดการ พิธีทูลถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา พุทธศาสน์ศึกษา เขียนโดย chuchat 1002
พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร เป็นประธานบรรยายพิเศษการประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป ณ มหามกุฏ 1692
นายกรัฐมนตรี ประธานเปิดการประชุมเสวนาพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป 1046
๑๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 1133