มมร จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา ครั้งที่ ๒

                 วันนี้ (๑๓ กันยายน ๒๕๖๐) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา ครั้งที่ ๒ขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง โดยมีพระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา

                  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีนโยบายที่จะพัฒนาผู้เรียนตามปรัชญามหาวิทยาลัย “ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา” และความสำคัญของการเสริมสร้างความรู้พัฒนาทักษะด้านต่างๆ แก่นักศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์ รวมทั้งการเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑.    เพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษาและการมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาทั้งในส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยและศูนย์การศึกษา

๒.   เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน

๓.   เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำ และกล้าแสดงออกต่อที่สาธารณะในทิศทางที่เป็นประโยชน์

๔.   เพื่อศึกษาปัญหาแนวทางการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

                สำหรับการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา ครั้งที่ ๒ นี้ มีนักศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน วิทยาเขตล้านนา วิทยาเขตร้อยเอ็ด วิทยาเขตศรีล้านช้าง วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย และห้องเรียนโคราช จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๔๓ รูป/คน 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Share