แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย jetsada 351
ข้อบังคับ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ เขียนโดย jetsada 592
ข้อบังคับ ว่าด้วยการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย jetsada 561
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย jetsada 394
ข้อบังคับ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานระดับต่ำกว่ากอง พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย jetsada 734
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.2564 เขียนโดย jetsada 804
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) เขียนโดย jetsada 1207
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๓ เขียนโดย jetsada 985
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งให้ออกจากงาน หรือเลิกจ้างในกรณีอื่นๆ นอกจากกรณีกระทำผิดวินัย พ.ศ.๒๕๖๓ เขียนโดย jetsada 986
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ เขียนโดย jetsada 688