แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่ง เรื่องให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เขียนโดย jetsada 707
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ เขียนโดย jetsada 756
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจในการปฏิบัติการแทนอธิการบดี (ครั้งที่ ๕) เขียนโดย jetsada 1039
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี เขียนโดย jetsada 768
คำสั่ง เรื่องย้ายบุคลากร เขียนโดย jetsada 1066
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เขียนโดย jetsada 714
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร เขียนโดย jetsada 706
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจในการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี (ครั้งที่ ๔) เขียนโดย jetsada 1275
คำสั่ง เรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการระบบบริหารคุณภาพการศึกษา เขียนโดย jetsada 1078
คำสั่ง เรื่อง การจัดตั้งและกำกับดูแลศูนย์ประสานภารกิจตามพระดำริ เขียนโดย jetsada 937