แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เขียนโดย jetsada 369
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เขียนโดย jetsada 321
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เขียนโดย jetsada 391
พระบัญชา แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เขียนโดย jetsada 639
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เขียนโดย jetsada 721
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย jetsada 313
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เขียนโดย jetsada 1455
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย เขียนโดย jetsada 1630
สภามหาวิทยาลัย มมร แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 1745
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยและที่ปรึกษามหาวิทยาลัย เขียนโดย jetsada 2426