คู่มือสำหรับประชาชน (นักศึกษา) การขอสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

คู่มือสำหรับประชาชน

งานที่ให้บริการ  : การขอสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา

ขอบเขตการให้บริการ : ใช้เพื่อการขอสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ : กองพัฒนานักศึกษา อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ (B7.3) โทร. 02-444-6000 ต่อ 1104-1107

ระยะเวลาเปิดให้บริการ : วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 9:00– 16:00น. (พักเที่ยง 12:00– 13:00น.)

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง :

            1)เป็นชายหรือหญิงมีสัญชาติไทย

            2) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีผลการศึกษาตั้งแต่ 1.00 ขึ้นไป

            3) มีน้ำหนัก ส่วนสูง ขนาดรอบตัว ตามหน่วยบัญชาการ รักษาดินแดนกำหนด

            4) ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

     4.1)นักศึกษาชาย

ลุกนั่ง 34 ครั้ง ใน 2 นาที

ดันพื้น 22 ครั้ง ใน 2 นาที

วิ่ง 800 เมตร ใน 3 นาที 15 วินาที

     4.2) นักศึกษาหญิง

ลุกนั่ง 25 ครั้ง ใน 2 นาที

ดันพื้น 15 ครั้ง ใน 2 นาที

วิ่ง 800 เมตร ใน 4 นาที

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ :

 

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

 1. การขอรับเอกสาร

     - นักศึกษากรอกใบสมัครนักศึกษาวิชาทหารให้เรียบร้อย

     - แนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

30 นาที
(ขึ้นอยู่กับผู้ขอรับบริการ)

ผู้ขอรับบริการ

 2. การตรวจสอบเอกสาร

     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร

10นาที

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

 3. การพิจารณาอนุญาต

     เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารต่อผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารเพื่อพิจารณา

1 วันทำการ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

 5. การลงนามอนุญาต

     ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารลงนามอนุมัติ

5นาที

ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าฝ่ายผู้รับผิดชอบ

 6. การแจ้งผลการพิจารณา

     แจ้งผลการรับสมัครทางเวปไซต์ กองพัฒนานักศึกษา พร้อมนัดหมายวันรายงานตัว

1 วันทำการ

ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าฝ่ายผู้รับผิดชอบ

ะยะเวลาดำเนินการรวม : 3-7 วันทำการ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ :

            ใบสมัคร (แบบ รด.1)

             ทะเบียนบ้านของตนเอง บิดา และมารดา (สำเนา)                                                               จำนวน 1 ฉบับ

            ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (สำเนา) (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ถ้ามี)                              จำนวน 1 ฉบับ

             รูปถ่าย 3*4 ซม. (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ)                                                     จำนวน 2 รูป

             ผลการเรียนรายภาค (ฉบับจริง)                                                                                        จำนวน 1 ฉบับ

            ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)                                                                                                จำนวน 1 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม :

            แบบ สด.9 (กรณี ผู้สมัครที่มีอายุ 17 ปีขึ้นไป)                                                      จำนวน 1 ฉบับ

            แบบ สด.35 (กรณี ผู้สมัครที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป)                                                    จำนวน 1 ฉบับ

            แบบ สด.43 (กรณี ผู้สมัครที่มีอายุ 21ปีขึ้นไป)                                                     จำนวน 1 ฉบับ   

ค่าธรรมเนียม : ค่าธรรมเนียม 680 บาท (ชำระเมื่อได้ผ่านขั้นตอนการรับสมัครของหน่วยบัญชาการ รักษาดินแดนเรียบร้อยแล้ว)

ช่องทางการร้องเรียน :  ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถร้องเรียนได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา

อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ (B7.3) โทร. 02-444-6000 ต่อ 1104-1107

Share