คู่มือสำหรับประชาชน (นักศึกษา) การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ

คู่มือสำหรับประชาชน

งานที่ให้บริการ  : การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา

ขอบเขตการให้บริการ : ใช้เพื่อการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ : กองพัฒนานักศึกษา อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ (B7.3) โทร. 02-444-6000 ต่อ 1104-1107

ระยะเวลาเปิดให้บริการ : วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 9:00– 16:00น. (พักเที่ยง 12:00– 13:00น.)

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง :

            1)ต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์

            2) ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหารครบตามหลักสูตร

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ :

 

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

 1. การขอรับเอกสาร

     นักศึกษากรอกใบคำร้องผ่อนผันทหาร

     แนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

30 นาที
(ขึ้นอยู่กับผู้ขอรับบริการ)

ผู้ขอรับบริการ

 2. การตรวจสอบเอกสาร

     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร

10นาที

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

 3. การพิจารณาอนุญาต

     เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

1 วันทำการ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา/

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 5. การลงนามอนุญาต

     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ลงนามในหนังสือ

5นาที

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 6. การแจ้งผลการพิจารณา

     นักศึกษามารับเอกสารคำร้องผ่อนผันทหาร ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เพื่อนำส่ง

1 วันทำการ

ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าฝ่ายผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการรวม : 3 วันทำการ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ :

            บัตรประจำตัวประชาชน (สำเนา)                                                                           จำนวน 3 ฉบับ

            ทะเบียนบ้าน (สำเนา)                                                                                           จำนวน 3 ฉบับ

            หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (ส.ด.35) (สำเนา)                                                   จำนวน 3 ฉบับ

หนังสือสำคัญการขึ้นทะเบียนทหาร (ส.ด. 9) (สำเนา)                                                จำนวน 3 ฉบับ

หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา                                                                               จำนวน 1 ฉบับ

            บัตรประจำตัวนักศึกษา (ฉบับจริง)                                                                          จำนวน 3 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม :

            ไม่มี 

ค่าธรรมเนียม : ค่าธรรมเนียม ไม่มี

ช่องทางการร้องเรียน :  ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถร้องเรียนได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา

อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ (B7.3) โทร. 02-444-6000 ต่อ 1104-1107

Share