คู่มือสำหรับประชาชน (นักศึกษา) การขอเข้าพักหอพัก

คู่มือสำหรับประชาชน

งานที่ให้บริการ  : การขอเข้าพักหอพัก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา

ขอบเขตการให้บริการ : ใช้เพื่อการขอเข้าพักหอพักชาย และหอพักหญิง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ : กองพัฒนานักศึกษา อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ (B7.3) โทร. 02-444-6000 ต่อ 1104-1107

ระยะเวลาเปิดให้บริการ : วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 9:00– 16:00น. (พักเที่ยง 12:00– 13:00น.)

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง :

            1)เป็นนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

            2) มีพฤติกรรมเรียบร้อย

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ :

 

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

 1. การขอรับเอกสาร

     นักศึกษาขอแบบฟอร์มคำร้องขอเข้าพักหอพักกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน

      แนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

30 นาที
(ขึ้นอยู่กับผู้ขอรับบริการ)

ผู้ขอรับบริการ

 2. การตรวจสอบเอกสาร

     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร

10นาที

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กองพัฒนานักศึกษา

 3. การพิจารณาอนุญาต

     เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารต่อหัวหน้ากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

1 วันทำการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กองพัฒนานักศึกษา

 5. การลงนามอนุญาต

     หัวหน้ากองพัฒนานักศึกษา ลงนามในหนังสือ

5นาที

หัวหน้ากองพัฒนานักศึกษา

 6. การชำระค่าธรรมเนียม
     นำแบบฟอร์มคำร้องขอเข้าพักหอพัก ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

10นาที

(ขึ้นอยู่กับผู้ขอรับบริการ)

ฝ่ายการเงินและบัญชี

B7.3 ชั้น 3

 7. การแจ้งผลการพิจารณา

     นักศึกษารับข้อมูลห้องพัก จากเจ้าหน้าที่

 

1 วันทำการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กองพัฒนานักศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการรวม : 2 วันทำการ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ :

            บัตรประจำตัวประชาชน (สำเนา)                                                                           จำนวน 1 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม :

            ไม่มี 

ค่าธรรมเนียม : ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

                หมายเหตุ: ค่าหอพักสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่

                               - ค่าบำรุงหอพักเทอมละ 2,000 บาท ต่อ รูป/คน

                   - ค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท ต่อ รูป/คน

                                   ค่าหอพักสำหรับนักศึกษาเก่าที่เข้าพักแล้ว

                               - ค่าบำรุงหอพักเทอมละ 2,000 บาท ต่อ รูป/คน

     (ค่าประกันของเสียหายจะคืนให้เมื่อนักศึกษาลาออกจากการเข้าพักที่หอ และไม่ทำอุปกรณ์ต่างๆที่หอพักเสียหาย)

ช่องทางการร้องเรียน :  ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถร้องเรียนได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา

อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ (B7.3) โทร. 02-444-6000 ต่อ 1104-1107

Share