คู่มือสำหรับประชาชน (นักศึกษา) การขอเอกสารทางการศึกษา คำร้องทั่วไป

คู่มือสำหรับประชาชน

งานที่ให้บริการ  : การขอเอกสารทางการศึกษา คำร้องทั่วไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์บริการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล) 

ขอบเขตการให้บริการ : ใช้เพื่อการขอเอกสาร

                                           - หนังสือรับรองภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

                                           - ใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี, โท, เอก (กรณีสูญหาย)

                                           - ใบปริญญาบัตร ขอใหม่

                                           - ใบระเบียนผลการศึกษา

                                           - ใบแทนปริญญาบัตร

                                           - ใบรับรองคุณวุฒิ

                                           - ทำบัตรนักศึกษาใหม่

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ : ศูนย์บริการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล) อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ (B7.3) โทร. 02-444-6000 ต่อ 1097, 1098

ระยะเวลาเปิดให้บริการ : วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 9:00– 16:00น. (พักเที่ยง 12:00– 13:00น.)

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง :

            1. เฉพาะนักศึกษาที่มายื่นขอคำร้องเท่านั้น โดยติดต่อรับคำร้องที่ทะเบียนและวัดผล

            2. การอนุมัติจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาชำระค่าคำร้องเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ :

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

 1. การขอรับเอกสาร

     - นักศึกษาขอแบบฟอร์มคำร้องที่งานทะเบียนพร้อมกรอกข้อมูลตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

     - แนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

5 นาที
(ขึ้นอยู่กับผู้ขอรับบริการ)

ผู้ขอรับบริการ

 2. การตรวจสอบเอกสาร

     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร

5นาที

ฝ่ายบริหารทั่งไป ศูนย์บริการวิชาการ(ทะเบียนและวัดผล)

 3. การชำระค่าธรรมเนียม

     นำใบคำร้องที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

10นาที

(ขึ้นอยู่กับผู้ขอรับบริการ)

ฝ่ายการเงินและบัญชี

B7.3 ชั้น 3

 4. การตรวจสอบเอกสาร

     เจ้าหน้าที่รับคำร้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

5นาที

ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์บริการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล)

 5. การลงนามอนุญาต

     ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ลงนามอนุญาต

5นาที

ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าฝ่ายผู้รับผิดชอบ

 6. การแจ้งผลการพิจารณา

     ผู้ขอรับบริการติดต่อรับเอกสารตามนัดหมายที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์บริการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล)

1 วันทำการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์บริการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล)

ระยะเวลาดำเนินการรวม : 30 นาที (ไม่เกิน 2 วันทำการ)

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ :

            บัตรประจำตัวประชาชน (สำเนา)                                                                           จำนวน 1 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม :

            ใบคำร้อง มมร.ทบ.001(ที่ผ่านขั้นตอนครบถ้วน)                                                          จำนวน 1 ฉบับ

            ใบสุทธิ (สำเนา กรณีเป็นพระภิกษุสามเณร)                                                                 จำนวน 1 ฉบับ

             หนังสือเดินทาง (สำเนา ในกรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ)                                               จำนวน 1 ฉบับ

             ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (สำเนา) (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ฉายา/นามสกุล ถ้ามี)        จำนวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม : 1) หนังสือรับรอง ภาษาไทย 100 บาท ภาษาอังกฤษ 100 บาท

                         2) ใบปริญญาบัตร (กรณีสูญหาย) ภาษาไทย 200 บาท

                         3) ใบปริญญาบัตร ขอใหม่ ภาษาอังกฤษ 100 บาท (กรณีสูญหาย) ภาษาอังกฤษ 200 บาท

                         4) ใบระเบียนผลการศึกษา (กรณีสูญหาย) ภาษาไทย 200 บาท ภาษาอังกฤษ 300 บาท

                         5) ใบแทนปริญญาบัตร ภาษาไทย 200 บาท

                         6) ใบรับรองคุณวุฒิ

                         7) ทำบัตรนักศึกษาใหม่ ภาษาไทย 100 บาท

                         8) ค่าธรรมเนียม 50 บาท

ช่องทางการร้องเรียน :  ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถร้องเรียนได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล)

อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ (B7.3) โทร. 02-444-6000 ต่อ 1097, 1098

Share