คู่มือสำหรับประชาชน (นักศึกษา) การขอย้ายคณะหรือสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คู่มือสำหรับประชาชน

งานที่ให้บริการ  : การขอย้ายคณะหรือสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์บริการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล) 

ขอบเขตการให้บริการ : โอนย้ายคณะที่กำลังศึกษาอยู่

                                    โอนย้ายสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่

                                    โอนย้ายสังกัด ระหว่างส่วนกลาง กับ วิทยาเขต

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ : ศูนย์บริการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล) อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ (B7.3) โทร. 02-444-6000 ต่อ 1097, 1098

ระยะเวลาเปิดให้บริการ : วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 9:00– 16:00น. (พักเที่ยง 12:00– 13:00น.)

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง :

          1. เฉพาะนักศึกษาที่มายื่นขอคำร้องเท่านั้น โดยติดต่อรับคำร้องที่ทะเบียนและวัดผล

          2. คำร้องได้รับความเห็นชอบจาก คณบดี/หัวหน้าภาควิชา (คณะนักศึกษาสังกัดอยู่ และคณะที่ต้องการย้าย)

          3. การอนุมัติจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาชำระค่าคำร้องเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ :

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

 1. การขอรับเอกสาร

     - นักศึกษาขอแบบฟอร์มคำร้องที่งานทะเบียนพร้อมกรอกข้อมูลตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

     - แนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

5นาที
(ขึ้นอยู่กับผู้ขอรับบริการ)

ผู้ขอรับบริการ

 2. การพิจารณาอนุญาติ

     นักศึกษาเสนอคำร้องต่อคณบดี/หัวหน้าภาควิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่

1 วันทำการ

(ขึ้นอยู่กับผู้ขอรับบริการ)

คณบดี/หัวหน้าภาควิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่

 3. การพิจารณาอนุญาติ

     นักศึกษาเสนอคำร้องต่อคณบดี/หัวหน้าภาควิชาที่ต้องการย้าย

1 วันทำการ

(ขึ้นอยู่กับผู้ขอรับบริการ)

คณบดี/หัวหน้าภาควิชาที่นักศึกษาต้องการย้าย

 4. การตรวจสอบเอกสาร

     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร

5นาที

ฝ่ายบริหารทั่งไป ศูนย์บริการวิชาการ(ทะเบียนและวัดผล)

 5. การชำระค่าธรรมเนียม

     นำใบคำร้องที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

10นาที

(ขึ้นอยู่กับผู้ขอรับบริการ)

ฝ่ายการเงินและบัญชี

B7.3 ชั้น 3

 6. การตรวจสอบเอกสาร

     เจ้าหน้าที่รับคำร้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

5นาที

ฝ่ายบริหารทั่งไป ศูนย์บริการวิชาการ(ทะเบียนและวัดผล)

 7. การลงนามอนุญาต

     ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ลงนามอนุญาต

10นาที

(ขึ้นอยู่กับผู้ขอรับบริการ)

ฝ่ายบริหารทั่งไป ศูนย์บริการวิชาการ(ทะเบียนและวัดผล)

 8. การแจ้งผลการพิจารณา

     ผู้ขอรับบริการติดต่อรับฟังผลที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์บริการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล)

5 นาที

ฝ่ายบริหารทั่งไป ศูนย์บริการวิชาการ(ทะเบียนและวัดผล)

ระยะเวลาดำเนินการรวม : 40 นาที (ไม่เกิน 3 วันทำการขึ้นอยู่กับผู้ขอรับบริการ)

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ :

            บัตรประจำตัวนักศึกษา (สำนา)                                                                          จำนวน 1 ฉบับ

           ใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียน (ฉบับจริง)                                                     จำนวน 1 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม :

            ใบคำร้อง มมร.ทบ.002 (ที่ผ่านขั้นตอนครบถ้วน)                                                        จำนวน 1 ฉบับ

            ใบสุทธิ (กรณีเป็นพระภิกษุสามเณร)                                                                           จำนวน 1 ฉบับ

             หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ)                                                         จำนวน 1 ฉบับ

            ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (สำเนา) (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ฉายา/นามสกุล ถ้ามี)        จำนวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม : ค่าธรรมเนียม 50 บาท

ช่องทางการร้องเรียน :  ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถร้องเรียนได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล)

อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ (B7.3) โทร. 02-444-6000 ต่อ 1097, 1098

Share