คู่มือสำหรับประชาชน (นักศึกษา) การขอผลการเรียนรายภาค

คู่มือสำหรับประชาชน

งานที่ให้บริการ  : การขอผลการเรียนรายภาค

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์บริการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล) 

ขอบเขตการให้บริการ : ใช้เพื่อการขอผลการเรียนรายภาค (เฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่)

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ : ศูนย์บริการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล) อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ (B7.3) โทร. 02-444-6000 ต่อ 1097, 1098

ระยะเวลาเปิดให้บริการ : วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 9:00– 16:00น. (พักเที่ยง 12:00– 13:00น.)

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง :

          1. เฉพาะนักศึกษาที่มายื่นขอคำร้องเท่านั้น โดยติดต่อรับคำร้องที่ทะเบียนและวัดผล

          2. การอนุมัติจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาชำระค่าคำร้องเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ :

 

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

 1. การขอรับเอกสาร

     - นักศึกษาขอแบบฟอร์มคำร้องที่งานทะเบียนพร้อมกรอกข้อมูลตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

     - แนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

5 นาที
(ขึ้นอยู่กับผู้ขอรับบริการ)

ผู้ขอรับบริการ

 2. การตรวจสอบเอกสาร

     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร

5นาที

ฝ่ายบริหารทั่งไป ศูนย์บริการวิชาการ(ทะเบียนและวัดผล)

 3. การชำระค่าธรรมเนียม

     นำใบคำร้องที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี

10นาที

(ขึ้นอยู่กับผู้ขอรับบริการ)

ฝ่ายการเงินและบัญชี

B7.3 ชั้น 3

 4. การตรวจสอบเอกสาร

     เจ้าหน้าที่รับคำร้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

5นาที

ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์บริการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล)

 5. การลงนามอนุญาต

     ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ลงนามอนุญาต

5นาที

ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าฝ่ายผู้รับผิดชอบ

 6. การแจ้งผลการพิจารณา

     ผู้ขอรับบริการติดต่อรับเอกสารตามนัดหมายที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์บริการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล)

5นาที

(ขึ้นอยู่กับผู้ขอรับบริการ)

ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์บริการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล)

ระยะเวลาดำเนินการรวม : 35 นาที (ไม่เกิน 1 วันทำการ)

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ :

            บัตรประจำตัวนักศึกษา (สำนา)                                                                          จำนวน 1 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม :

            ใบคำร้อง มมร.ทบ.005 (ที่ผ่านขั้นตอนครบถ้วน)                                                            จำนวน 1 ฉบับ

            ใบสุทธิ (สำเนา กรณีเป็นพระภิกษุสามเณร)                                                                    จำนวน 1 ฉบับ

             หนังสือเดินทาง (สำเนา ในกรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ)                                                  จำนวน 1 ฉบับ

            ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (สำเนา) (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ฉายา/นามสกุล ถ้ามี)            จำนวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม : ค่าธรรมเนียม 50 บาท

ช่องทางการร้องเรียน :  ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถร้องเรียนได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล)

อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ (B7.3) โทร. 02-444-6000 ต่อ 1097, 1098

Share