คู่มือสำหรับประชาชน (นักศึกษา) การขอแก้ผลการเรียน I

คู่มือสำหรับประชาชน

งานที่ให้บริการ  : การขอแก้ผลการเรียน I

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์บริการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล) 

ขอบเขตการให้บริการ :ใช้เพื่อการขอแก้ผลการเรียน I

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ : ศูนย์บริการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล) อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ (B7.3) โทร. 02-444-6000 ต่อ 1097, 1098

ระยะเวลาเปิดให้บริการ : วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 9:00– 16:00น. (พักเที่ยง 12:00– 13:00น.)

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง :

          1. เฉพาะนักศึกษาที่มายื่นขอคำร้องเท่านั้น โดยติดต่อรับคำร้องที่ทะเบียนและวัดผล

          2. การอนุมัติจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาชำระค่าคำร้องเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ :

 

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

 1. การขอรับเอกสาร

     - นักศึกษาขอแบบฟอร์มคำร้องที่งานทะเบียนพร้อมกรอกข้อมูลตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

     - แนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

5 นาที
(ขึ้นอยู่กับผู้ขอรับบริการ)

ผู้ขอรับบริการ

 2. การตรวจสอบเอกสาร

     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร

5นาที

ฝ่ายบริหารทั่งไป ศูนย์บริการวิชาการ(ทะเบียนและวัดผล)

 3. การพิจารณาอนุญาติ

     นักศึกษาเสนอคำร้องต่ออาจารย์ประจำวิชา

1 วันทำการ

(ขึ้นอยู่กับผู้ขอรับบริการ)

อาจารย์ประจำวิชา/ผู้ขอรับบริการ

 4. การตรวจสอบเอกสาร

     เจ้าหน้าที่รับคำร้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

5นาที

ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์บริการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล)

 5. การลงนามอนุญาต

     ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ลงนามอนุญาต

5นาที

ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าฝ่ายผู้รับผิดชอบ

 6. การแจ้งผลการพิจารณา

     ผู้ขอรับบริการตรวจสอบจากระบบบริการการศึกษา

5นาที

(ขึ้นอยู่กับผู้ขอรับบริการ)

ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์บริการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล)

ระยะเวลาดำเนินการรวม : 25 นาที (ไม่เกิน 2 วันทำการ)

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ : ไม่มี           

เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม : ไม่มี

ค่าธรรมเนียม :  ใบคำร้อง มมร.ทบ.0027 (ที่ผ่านขั้นตอนครบถ้วน)                                                        จำนวน 1 ฉบับ

ช่องทางการร้องเรียน :  ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถร้องเรียนได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล)

อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ (B7.3) โทร. 02-444-6000 ต่อ 1097, 1098

Share