Home

“สาธุ โข ปัพพัชชา” การบวชนั้นแลดี

เป็นโครงการการบรรพชาสามเณรจำนวน 20 รูป ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ถึง 6 มกราคม 2564
ตลอดโครงการ สามเณรจะพำนักและเข้าเรียน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
โดยมีการจัดกิจกรรม และการเรียนการสอนในวิชาพระพุทธศาสนา วิชาความรู้ทั่วไป และวิชาอื่น ๆ
โดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
อนึ่ง โครงการเป้นโครงการในพระสังฆราชูปถัมภ์ โดยผู้ปกครองและสาธุชนสามารถร่วมสมทบในการดำเนินงานของ โครงการได้ตามศรัทธา รวมไปถึงเป้นผู้สนับสนุนกิจกรรม และดำเนินการอื่น ๆ

ข่าวสารโครงการ

ทรงกำหนดวันบรรพชาสามเณร

ทรงกำหนดวันบรรพชาสามเณร

jetsada16 ธันวาคม 25631 min read

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพ…